განაცხადი

აირჩიეთ კურსი: *
სახელი: *
გვარი: *
პირადი ნომერი: *
ტელეფონი: *

საწყისი კურსი: კურსი განკუთვნილია მხოლოდ სუ ჯოკი თერაპიით დაინტერესებული პირებისთვის და მოიცავს გაცნობით ხასიათის ლექციებს.

სრული კურსი: კურსი განკუთვნილია ყველა იმ პირისთვის, ვისაც სურს ღრმად შეისწავლოს სუ ჯოკ თერაპიით მკურნალობის მეთოდი.

Comments are closed